Zinc Ingot Price Falling In Shanghai Futures Market On Jan. 4

- Jan 07, 2019-

Zinc Ingot Price Falling in Shanghai Futures Market on Jan. 4
On January 4, the price of zinc ingot futures rose in Shanghai futures market. On January 4, the opening price of zinc ingot was 20790 yuan/ton and the closing price was 20950 yuan/ton. The settlement price is 20795 yuan/ton and 20840 yuan/ton on the previous trading day. Zinc ingot futures prices rose 110 yuan/ton.